Informacija apie slapukus

Slapukai – tai nedideli tekstinės informacijos failai, kuriuos jūsų kompiuteryje išsaugo tinklalapis, kuriame lankotės. Slapukai suteikia Svetainei papildomų funkcijų ir padeda mums analizuoti jos naudojimą.

Yra kelių tipų slapukai:

  • Techniniai slapukai - palengvina vartotojo naršymą ir naudojimąsi įvairiomis Svetainės siūlomomis galimybėmis, identifikuojantys seansą, leidžiantys pasiekti tam tikras skiltis, formų pildymą, užtikrina saugumą.
  • Personalizavimo slapukai- leidžia vartotojams naudotis paslaugomis pagal jų pageidavimus (kalba, naršyklė, konfigūracija ir kt.).
  • Bendrinimo socialiniuose tinkluose slapukai - užtikrina bendrinimo socialiniuose tinkluose funkciją.
  • Analitiniai slapukai - leidžia anonimiškai analizuoti interneto vartotojų elgseną, įvertinti vartotojų aktyvumą, siekiant patobulinti svetaines.

Visa tai yra dėl mūsų paslaugų tobulinimo. Mes naudojame „Google Analytics“ rinkdami anoniminę statistinę informaciją, pvz. mūsų svetainės lankytojų skaičių, geografinę lokaciją ir kt.. „Google Analytics“ pridėtiems slapukams taikoma „Google Analytics“ privatumo politika. Jei norite, galite išjungti slapukus iš „Google Analytics“.

Tačiau atkreipkite dėmesį, kad slapukus taip pat galite įjungti arba išjungti valdydami naršyklės nustatymus.

Ryto maldų prie Švč. Sakramento tekstai

Naujienos | Publikuota: 2024 gegužės 22 d. 17:00

 

Adoracijos pradžia ir

Ryto malda Marijos radijuje

 

Vad.: Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.

Visi: Amen.

 

Vad.: Mano Viešpatie Jėzau Kristau, *  degdamas meile žmonėms, * Tu dieną ir naktį pasilieki Švenčiausiajame Sakramente. * Tu kvieti, lauki ir priimi visus, * kurie čia ateina Tavęs aplankyti. *

Tikiu, Viešpatie, * kad tikrai esi Švenčiausiajame altoriaus Sakramente. * Turėdamas prieš akis savo menkumą, * dėkoju Tau už taip gausiai man suteiktas malones, * o ypač, kad šiame Sakramente * mums pats save atidavei * ir kad pakvietei šioje vietoje Tave aplankyti.

 

FATIMOS ANGELO MALDA

Vad.: Mano Dieve,

Visi: tikiu į Tave, * garbinu Tave, * lenkiuosi Tau, * myliu Tave. * Prašau atleisti tiems, kurie į Tave netiki, * Tavęs negarbina, * Tau nesilenkia * ir Tavęs nemyli. (3 k.)

Vad.: Švenčiausioji Trejybe, * Tėve, Sūnau ir Šventoji Dvasia,  

Visi: nuoširdžiai Tave garbinu * ir aukoju Tau brangiausiąjį Kūną, Kraują, * Sielą ir Dievystę Jėzaus Kristaus, * esančio visuose pasaulio tabernakuliuose, * atlyginti už visus piktžodžiavimus, * šventvagystes ir abejingumą, kurie Jį įžeidžia. * Dėl begalinių Jo Švenčiausiosios Širdies * ir Nekalčiausiosios Mergelės Marijos Širdies nuopelnų * aš prašau Tavęs * vargšų nusidėjėlių atsivertimo.

 

TIKĖJIMO, VILTIES, MEILĖS IR GAILESČIO AKTAI

Vad.: Tikiu, Dieve, visa, ką Tu apreiškei * ir per šventąją savo Bažnyčią davei mums tikėti, * nes Tu, būdamas pati Tiesa, * negali suklysti nei kitų suklaidinti.

Visi: Viešpatie, padidink mano tikėjimą!

Vad.: Turiu viltį, Viešpatie, ir tvirtai tikiuosi, * kad dėl Jėzaus Kristaus nuopelnų duosi man išganymui reikalingų malonių * ir, jeigu laikysiuosi Tavo įsakymų, * amžinąją garbę danguje, * nes Tu pats, Viešpatie, tai pažadėjai, * o ką pažadi, visuomet įvykdai.

Visi: Viešpatie, sustiprink mano viltį!

 

Vad.: Myliu Tave, Dieve, visa širdimi, * visa siela, * visu protu, * visomis jėgomis, * nes Tu esi be galo geras, * be galo vertas meilės. * Dėl Tavo meilės myliu kiekvieną žmogų * ir iš širdies atleidžiu visiems savo kaltininkams.

Visi: Duok man, Viešpatie, vis labiau Tave mylėti!

 

Vad.: Gailiuosi, mano Dieve, kad ne visada buvau ištikimas Tau, * kad esu nusikaltęs Tavo meilei. * Atleisk man, Viešpatie! * Nuoširdžiai ryžtuosi taisytis.

Visi: Jėzau, stiprink mane! Amen.

 

MALDA PRAŠANT ŠVENTOSIOS DVASIOS

DVASIA, VIEŠPATIE, ATEIK, * spindulių dangaus mums teik,* žemės klystkelius nušviesk. * Tėve vargstančių nuženk, * savo dovanas dalink, * mūsų dvasią atgaivink! * Sielų Tu ramintojas, * svečias atlankytojas, * mielas atgaivintojas. * Darbuose Tu – poilsis, * kaitroje Tu – atvėsis, * Tu – paguoda liūdesy.* O šviesybe amžina, * skaidrink sielos gilumą, * stiprinki tikėjimą. * Be Tavųjų dovanų * viskas žmoguje skurdu, * viskas – atvira žaizda. * Nuvalyk, kas sutepta, * laistyk, kas išdeginta, * gydyk tai, kas sužeista. * Atitrauk mus nuo klaidų, *dvasios šalty duok jėgų, * tiesink vingius mūs takų. * Duok mums, mylintiems Tave, * tikintiems Tava galia, * dovanas septynerias. * Duok dorybių atpildą, * siųsk laimingą pabaigą, * kviesk į džiaugsmą amžiną.

Vad.: Atsiųsk savo Dvasią ir visa bus sukurta (aleliuja).

Visi: Ir atnaujinsi žemės veidą (aleliuja).

Vad.: Melskimės. Dieve, Tu tikinčiųjų širdis apšvieti Šventosios Dvasios šviesa; leisk mums tos Dvasios dėka visa, kas gera, mylėti ir jos paguoda visada džiaugtis. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį.

Visi: Amen.

 

RYTO MALDOS

Vad.:  Mūsų veiksmus, Viešpatie, * savo įkvėpimu pradėk ir savo pagalba lydėk, * kad Tu būtum kiekvieno mūsų sumanymo ir darbo * pradžia bei pabaiga.

Viešpatie Dieve, * per švenčiausiąją Tavo Sūnaus Širdį * ir Jo Skaisčiausios Motinos rankas * aukoju Tau save ir visa, * ką tik šiandien mąstysiu, kalbėsiu, darysiu ar kentėsiu, - * Tavo garbei, * sielų išganymui, * Tėvynės, jos žmonių ir savo labui. * Aukoju Tau visa, ką turiu, * - kūną ir sielą, * jėgas ir darbą, * pasiryžimus ir pastangas. *

Visi: Palaimink juos, * kad nieko neliktų, * kas nebūtų įkvėpta Tavo meilės * ir netarnautų Tavo garbei. * Stiprink mano jėgas, kad išvengčiau blogio, * gyvenčiau kilniais nusiteikimais, * nieko nepapiktinčiau * ir visa daryčiau ta mintimi, * kuria gyveno ir dirbo žemėje * Tavo Sūnus Jėzus Kristus. * Amen.

Vad.: Marija, Dievo Motina, * aš, nevertas nusidėjėlis, * šiandien atnaujinu * ir sudedu į Tavo rankas * savo Krikšto pasižadėjimus: * išsižadu visam laikui piktosios dvasios, * jos puikybės bei jos darbų * ir visiškai atsiduodu Jėzui Kristui, * įsikūnijusiai Išminčiai, * ryždamasis visą gyvenimą * paskui Jį nešti savo kryžių, * kad tapčiau Jam ištikimesnis, * negu iki šiol buvau.

Visi: Viso dangaus akivaizdoje * pasirenku šiandien Tave, Marija, * savo Motina ir Vadove. * Visiškai pavedu Tau savo kūną ir sielą, * savo vidaus ir išorės gėrybes, * taip pat savo praeities, dabarties ir ateities gerų darbų nuopelnus, * suteikdamas Tau pilnutinę ir visišką teisę * daryti, kas Tau patinka, * su manimi ir su visiškai viskuo, * kas man priklauso, * didesnei Dievo garbei * laike ir amžinybėje. Amen.

Vad.: Šventasis arkangele Mykolai,

Visi: gink mus kovoje * ir saugok nuo velnio niekšybės ir žabangų. * Nuolankiai meldžiame, kad Dievas jį sutramdytų, * o tu, dangaus galybių Kunigaikšti, *  šėtoną ir visas piktąsias dvasias, * kurios pasaulyje tyko pražudyti sielas, * Dievo galybe nugramzdink į pragarą. * Amen.

Vad.: Angele sarge, * šventasis mano globėjau, * ir visos dangaus dvasios,

Visi: saugokite mane šiandieną * ir ginkite nuo visokio blogio. * Amen.

MELSKIMĖS UŽ TAIKĄ UKRAINOJE, PALESTINOJE, ŠVENTOJOJE ŽEMĖJE, PASAULYJE IR LIETUVOJE

Vad.: Viešpatie, * globok mūsų tėvynę

Visi: ir išklausyk mus, kai Tavęs šaukiamės.

Vad.: Siųsk mums, Viešpatie, savo pagalbą

Visi: ir maloningai mus saugok.

Vad.:  Tebūna taika mūsų miestams ir kaimams,

Visi: o mūsų namams ramybė.

Vad.: Visagali amžinasis Dieve, * dangaus Tėvynės Kūrėjau ir Valdove,

Visi: dieną ir naktį saugok mūsų šios žemės Tėvynę bei jos žmones, * kad jie visuomet džiaugtųsi taika ir gerove.

Vad.: Telydi mus visada Dievo pagalba.

Visi: Amen.

MALDA UŽ TĖVYNĘ

Vad.: Dieve, * Tu leidai mūsų tautai pakelti daug aukų, * bet pažadinai joje ir kankinių dvasią. * Tu vienas, Viešpatie, žinai, * kiek daug mūsų tautiečių * mirė dėl Tavo vardo ir tautos laisvės. * Tu vienas žinai, * kokiam jų būriui Tu suteikei * šventųjų kankinių garbės vainiką.

Visi: Mes tikime, Viešpatie, * kad jų užtarimu * Tu teiki mums ir visai mūsų tautai * gausios palaimos. * Leisk, Viešpatie, jų užtarimu * melsti globos mums ir mūsų Tėvynei. * Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. *

Visi: Amen.

 

ŠV. FAUSTINOS MALDA UŽ KUNIGUS

Visi: O mano Jėzau, prašau Tavęs už visą Bažnyčią, suteik jai meilės ir savo Dvasios šviesos, duok galios kunigų žodžiams, kad užkietėjusios sielos sugrustų ir grįžtų pas Tave, Viešpatie. Duok mums šventų kunigų, Tu pats išsaugok juos šventus. O Dieviškasis ir Aukščiausiasis Kunige, tegul Tavo gailestingumo gausybė lydi juos visur ir saugo nuo pasalų bei šėtono tinklų, kuriuos jis nuolat stato kunigų sieloms. Tegul Tavo gailestingumo gausybė, o Viešpatie, trupina ir nieku paverčia viską, kas galėtų užtemdyti kunigo šventumą – nes Tu viską gali.

 

KINTAMA MALDŲ DALIS

Pirmadieniais

UŽ ŠEIMAS

Vad.: Dieve, globok šeimas, * kad jos būtų tvirtos ir mylinčios bendruomenės, * gerbiančios gyvybę ir kiekvieną narį. * Padėk šeimoms drauge skirti laiko maldai, * bendravimui, * mokyk pasiaukojimo ir kantrybės. * Palaikyk darnias šeimas ir sustiprink tas, * kurios susiduria su gyvenimo iššūkiais ir silpnybėmis. * Tegul šeimos išsaugo ištikimybę * ir jaunajai kartai teikia darnaus gyvenimo pavyzdį.

Visi: Amen.

Antradieniais

UŽ DAR NEGIMUSIUS VAIKUS

Vad:. Dieve, * gyvybės Kūrėjau, * Tu padarei žmones laimingus, * per juos dovanodamas pasauliui naują gyvybę. * Atverk mūsų širdis ir protus, * kad pripažintume Tavo ypatingą dovaną – vaikus * ir didžiulę Tavo meilę kiekvienam iš mūsų, * sukurtų pagal Tavo paveikslą ir panašumą. * Iš meilės mums *  Tu pasiuntei savo Sūnų Jėzų mus atpirkti. * Iš meilės Jis atėjo į pasaulį * per Motinos Marijos įsčias. * Dieve, gyvybės palaikytojau, * globok ir saugok nekaltus dar negimusius vaikus, * o motinoms suteik stiprybės, meilės ir motinystės džiaugsmą.

Visi: Amen.

Trečiadieniais

PRAŠANT NUTOLUSIŲJŲ SUGRĮŽIMO

Vad.: Dieve, geriausias visų Tėve, * pasigailėk tų mūsų brolių ir seserų, * kurie per nuodėmę ar klaidą nutolo nuo Tavęs, * didžiojo Gėrio ir Tiesos. * Jie daug kenčia, Viešpatie, * ir jų dvasia nerami. * Jie taip reikalingi Tavęs! * Mažink, Viešpatie, jų svyravimus, * stiprink geruosius jų jausmus, * duok jiems jėgos ir drąsos grįžti pas Tave.

Visi: Amen.

Ketvirtadieniais

UŽ KLIERIKUS IR PRAŠANT PAŠAUKIMŲ

Vad.: Dieviškasis Išganytojau ir vyriausiasi Kunige Jėzau Kristau! * Iš neapsakomos meilės Tu renkiesi sau kunigus. * Visa širdimi pavedu Tau mūsų krašto ir viso pasaulio klierikus. * Jau dabar, jų mokslo dienomis, * pripildyk juos tikros kunigiškos dvasios. * Suteik jiems tvirtą, džiaugsmingą tikėjimą, * didelį pamaldumą, * karštą Tavęs ir Bažnyčios meilę; * suteik tikrą sielų gelbėjimo uolumą, * kuo didžiausią prisirišimą prie Tavo skaisčiosios Motinos. * Apšviesk ir laimink taip pat visus jų mokytojus ir auklėtojus, * suteikdamas jiems stiprybės vykdyti sunkias ir atsakingas pareigas. * Suteik gausių pašaukimų į dvasinį luomą, * kad didieji žmonių išganymo plotai turėtų uolių darbininkų, * kurie ir patys šventėtų, * ir vestų į šventumą jiems patikėtas sielas.

Visi: Amen.

Penktadieniais

UŽ LIGONIUS

Vad.: Viešpatie, * matai kiek daug žmonių serga * įvairiomis kūno, sielos ir dvasios ligomis. * Prašome jiems išgydymo iš visokių suspaudimų. * Siųsk reikalingą pagalbą ir atverk širdį, * kad išbandymai neprislėgtų, * bet padarytų jautresnius Tau * ir paskatintų labiau mylėti artimą. * Ligoje, nesėkmėje ir suspaudime išmokyk kantrumo * ir padėk priimti Tavo valią, * tai, ką esi paruošęs kiekvienam iš mūsų. * Garbiname Tave, Viešpatie Jėzau Kristau, * ir šloviname Tave,

Visi:  kad šventuoju kryžiumi atpirkai pasaulį.

 

PASTOVI MALDŲ PABAIGA

Vad.: Gerasis Tėve, * štai esu Tavo akivaizdoje – * žinau, kad Tu visuomet su manimi. * Šiandien vėl panardinu savo širdį * į tavo Sūnaus Jėzaus Širdį – * jis kasdien dėl manęs aukojasi * ir ateina pas mane šventojoje Eucharistijoje. *

Visi: Tegul tavo Šventoji Dvasia * padaro mane Jėzaus bičiuliu ir apaštalu, * jo misijos bendradarbiu. * Tau atiduodu savo džiaugsmus ir viltis, * darbus ir kentėjimus, * visa, kas esu ir ką turiu. * Drauge su Marija, Bažnyčios Motina, * ir viso pasaulio besimeldžiančiais broliais ir seserimis * aukoju Tau šią dieną dėl Bažnyčios misijos * melsdamasis Popiežiaus šio mėnesio intencija:

(Vadovas įvardija popiežiaus intenciją)

 

Tėve mūsų... Sveika Marija... Garbė Dievui… Tikiu...

 

TIKIU Į DIEVĄ TĖVĄ visagalį, * dangaus ir žemės Sutvėrėją; * ir į Jėzų Kristų, * vienatinį jo Sūnų, mūsų Viešpatį, * kuris prasidėjo iš Šventosios Dvasios, * gimė iš Mergelės Marijos, * kentėjo prie Poncijaus Piloto, * buvo prikaltas prie kryžiaus, * numiręs ir palaidotas; * nužengė į pragarus; * trečiąją dieną kėlėsi iš numirusių; * įžengė į dangų, * sėdi visagalio Dievo Tėvo dešinėje, * iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti. * Tikiu į Šventąją Dvasią, * šventąją visuotinę Bažnyčią, * šventųjų bendravimą, * nuodėmių atleidimą, * kūno iš numirusių prisikėlimą * ir amžinąjį gyvenimą.

 

Vad.: Amžinąjį atilsį duok mirusiems, Viešpatie. (3 k.)

Visi: Ir amžinoji šviesa jiems tešviečia.

Vad.: Tegul ilsisi ramybėje.

Visi: Amen.

Vad.: Viešpats mus tepalaimina, tesaugo nuo visokio blogio ir tenuveda į amžinąjį gyvenimą.

Visi: Amen.


Daugiau naujienų

Naujausios transliacijos

41:23

Renkuosi sutarti

Laida skirta birželio 14 d. minimai Gedulo ir vilties dienai. Kalba tremtiniai: Jūratė Antulevičienė, Arūnas Masiulis, Algirdas

2024-06-14 | 8
16:09

Valandų liturgijos Vakarinė malda

Dievo Tautos Valandų liturgijos pamaldos kasdien tiesiogiai transliuojamos iš seserų benediktinių vienuolyno Kaune.

2024-06-14 | 6
7:16

Valandų liturgijos Dieninė malda

Dievo Tautos Valandų liturgijos pamaldos kasdien tiesiogiai transliuojamos iš seserų benediktinių vienuolyno Kaune.

2024-06-14 | 4
19:53

Šv. Mišios

Evnagelija pagal Matą 10, 28-33. Homiliją sako Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas. Transliacija iš Kaišiadorių Kristaus

2024-06-14 | 27
36:03

Katechezė

Birželio 14 d. minime pal. Teofilių Matulionį. Pal. Teofilius - vilties žmogus. Kalba pal. Teofiliaus Matulionio

2024-06-14 | 25
35:51

Aktualijos

Birželio 14 d. minime Gedulo ir vilties dieną. Laidoje dalyvauja Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių

2024-06-14 | 9
22:12

Valandų liturgijos Rytmetinė malda

Tiesioginė transliacija iš Marijos Radijo studijos Kaune.

2024-06-14 | 3
10:53

Dievo Žodis

Homiliją sako kun. Nerijus Pipiras. Švento Rašto skaitinius skaito Vilius Kaminskas.

2024-06-14 | 72
18:58

Vatikano radijo žinios

Marijos Radijas kasdien retransliuoja Vatikano radijo laidas, kurios apžvelgia Visuotinės Bažnyčios naujienas.

2024-06-13 | 3
43:38

Filmai ir muzika krikščionims

Meniniai filmai apie Fatimą. Pristato Ramūnas Aušrotas ir kun. Sigitas Jurkštas.

2024-06-13 | 6
43:22

Knygų lentynoje

Pal. Teofiliaus Matulionio knygą „Laiškai“ pristato pal. Teofiliaus Matulionio fondo pirmininkas Vaidotas Žukas bei buvęs šio

2024-06-13 | 12

Mūsų draugai

KPJT11
Pal. Teofilius Logo Auksinis 200x200
2018 Lietuvos Globejos Metai Plakatas
Plk Square 180x180
Artuma
berrnardinai.lt
1biblija Sm 180x180
Gyvenimo ir tikėjimo institutas
Gailestingumas.com
Katalikų pasaulio leidiniai
Katekizmaslt 180x180
Klausk kunigo
Magnificat
Mazoji Studija 180x180
Pakūta
Šeimos centras
Šv. Jono bendruomenė
Katalikai180x180 2
Vitaconsecrata 180x180
Vatikano radijas
Ekumeninė sielovados bendruomenė
Kauno arkivyskupija
XXI amžius
Šiluva